HEMEN ARA

VOZGO Bilişim Hizmetleri A.Ş. | Kadıköy / İSTANBUL

İptal & İade Politikası

VOZGO Bilişim Hizmetleri A.Ş. A.Ş.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

VOZGO Bilişim Hizmetleri A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem vermekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler, Kurul Kararları, yargı kararları çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tuttuğumuzu bildirmemiz gerekmektedir. Bu hassasiyetle, Kurum olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Kurum ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi Şirketimiz için büyük önemi haizdir. Kişisel verilerinizin kurumumuz tarafından işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız. Bu kapsamda olmak üzere:
-6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir.
-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.
-Nitekim yine, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

-Kaldı ki, 6769 Sayılı Kanun uyarınca da kurumumuzun saklamakla yükümlü olduğu veriler mevcuttur. Bu sorumluluğumuz uyarınca, KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından düzenlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Bu aydınlatma metninin tarafınızca incelenmesinden ve buna ilişkin bildirimin kurumumuza yapılmasından sonra Siz Sayın Muhataba kurumumuz tarafından her türlü kişisel verilerinizin Siz Sayın Muhatapla kurumumuzun tarafı olduğu iş ve ticari ilişki kapsamında bu ilişkinin gerekleri ile sınırlı olmak üzere kullanılabilmesi için bir muvafakat metni ibraz edilecektir. Belirtmemiz gerekmektedir ki, ilgili muvafakat metninin imzalanması zarureti bulunmamaktadır. Bu bağlamda muvafakat metninin işbu aydınlatma metni detaylı ve yeterli şekilde incelendikten sonra ve var ise ilgili tüm sorularınızın kurumumuza iletilmesinden sonra uygun bulunması halinde onaylanması geçerliliği bakımından zaruridir.

Tanımlar
İşbu aydınlatma metninde geçen;
 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 • Kurumumuz:  VOZGO Bilişim Hizmetleri A.Ş.’yi,
 • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.

1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
KVK Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kurumumuz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2) Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Kurumumuz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve Kurumumuz prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla ilgili  birimlerimiz tarafından ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce yayımlanmış olan ikincil düzenlemeler ya da bunlarla ilgili olarak veya faaliyetleri ile ilgili olarak taraf olduğu sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerinin ve taahhütlerinin yerine getirilmesi adına;
Kimlik Bilgileri (ad soyad, anne – baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı sureti ve seri sıra no, TC kimlik no, (yabancılar için) pasaport bilgileri);
İletişim Bilgileri (adres, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, telefon no)
Lokasyon bilgileri (bulunduğu yerin konum bilgileri)
Müşteri İşlem (çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi)
Risk Yönetimi (ticari, teknik idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler)
Finans (bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri)
Görsel ve İşitsel Kayıtlar (görsel ve işitsel kayıtlar)
Fiziksel Mekan Güvenliği (çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları)
İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri)
Pazarlama (alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler) ve bu bilgilerin yanı sıra;

Kurumumuzdan talep ettiğiniz her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin kurulması ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, müşteri memnuniyeti aramaları yapılması, sms /mail gönderim taleplerinin yerine getirilmesi, söz konusu ürün ve hizmetlerin sunulması ve de gereği gibi kesintisiz olarak sürdürülebilmesi, hizmet ve ürün bakımından gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, katılımcı ve müşteri işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Hizmet Şartlarına veya ilgili ürüne özel sözleşmeye uygun olarak işlenmesi, sunulan hizmetler bakımından şikayetlerin giderilmesi ve hizmetlerin iyileştirilmesi, Müşterilerin hukuka ve sözleşmeye uygun bulunan talimatlarının yerine getirilmesi, Kurumumuzun insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması, hizmet, ürün ve pazarlama faaliyetlerinin kapsamının belirlenmesi, müşterilerin satın alma alışkanlıklarının tespiti ve değerlendirilmesi, pazarlama ve hizmet sunulması süreci ve sonuçlarının tespiti ve istatistiki olarak değerlendirilebilmesi ve icra edilmesi, hukuki bir ihtilaf halinde delil olarak kullanılabilmesi ve kurumumuzun tabi olduğu mevzuat ve uluslararası kurallar bütünü uyarınca yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, idare tarafından belirli sürelerle korunması ve saklanması zorunlu tutulan verilerin korunması ve saklanması amaçlarıyla  KVK Kanunu’nun 5., 6.,8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.


3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve Kurumumuz prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin amacıyla ilgili birimlerimiz tarafından ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce yayımlanmış olan ikincil düzenlemeler ya da bunlarla ilgili olarak veya faaliyetleri ile ilgili olarak;
 • İnternet sitesi, mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
 • Hizmet ve ürün bakımından Müşteri tarafından talep edilen sözleşmenin kurulabilmesi,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve/veya satış sözleşmesinin kurulabilmesi için Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerle iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
 • Elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Kurumumuzun tabi olduğu ulusal/uluslararası mevzuat uyarınca gerekli yükümlülüklerin ifa edilmesi,
 • Kurumumuzun tabi olduğu ulusal/uluslararası mevzuat bağlamında akdedilen sözleşme uyarınca kurumumuzun tabi olduğu yükümlülüklerin ifa edilmesi,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmesi,
 • Müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlanması amacı ile, müşterilerin tercihlerinin gözetilerek müşterilerin ilgilenebileceği ürün ve hizmetler hakkında müşterilere bilgi verebilmesi, kampanyalardan haberdar edilmesi, tüketici hareketlerini izlenerek kullanıcı deneyimini arttırıcı aktivitelerin yürütülmesi, pazar araştırmaları, satış sonrası hizmet aktivitelerinin planlanması ve uygulaması ile ilişkilerin yönetimi süreçlerinin düzenlenmesi ve uygulaması,
 • Müşteri memnuniyetinin artırılması, müşteri memnuniyeti aramaları yapılması, sms /mail gönderim taleplerinin yerine getirilmesi, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerin satın alma alışkanlıklarının tespiti sağlanarak müşterinin tercihlerine göre düzenlenecek doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi adına pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmesi ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda bilgilendirme yapılması, hedef kitle belirlenmesi, çapraz satış yapılması, kişiye özel bölümleme, hedef belirleme, çözümleme ve şirket içi raporlama gibi faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Kurumumuza ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin Ar-Ge çalışmasının yapılması ve tüketici istek, tercih ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi,
 • Kurumumuzun taraf olduğu sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerinin (kimlik tespiti, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme) ve taahhütlerinin yerine getirilmesi;
 • Kurumumuz tarafından sunulan hizmetler bakımından Müşteri şikayetlerinin giderilmesi ve hizmetlerin iyileştirilmesi,
 • Müşterilerin hukuka ve sözleşmeye uygun bulunan talimatlarının yerine getirilmesi,
 • Kurumumuzun insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması,
 • Hizmet, ürün ve pazarlama faaliyetlerinin kapsamının belirlenmesi, sonuçlarının tespiti ve istatistiki olarak değerlendirilebilmesi ve icra edilmesi,
 • Hukuki bir ihtilaf halinde delil olarak kullanılabilmesi,
 • Kurumumuzun tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuat ve kurallar bütünü uyarınca yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
 • Ürün ve/veya hizmetlerin satış ve pazarlama faaliyetleri yanında satış sonrası hizmet süreçlerinin planlanması ve sürdürülmesi, iyileştirilmesi, alternatif üretim tekniklerinin tespiti ve geliştirilmesi, kurumumuzun sunduğu ürün ve/veya hizmetlere sadakat geliştirilmesi ve/veya artırılması süreçlerinin planlanması ve uygulanması çerçevesinde,
 • İdare tarafından belirli sürelerle korunması ve saklanması zorunlu tutulan verilerin ilgili mevzuatta bildirilen sürelerle korunması ve saklanması, amaçlarıyla müşterilerin rızası ve mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir.
Yukarıda yer verilen kapsamında mevcut her türlü kişisel veriler, kurum yetkililerine, üçüncü kişilere, yurt içi ve yurtdışı iş ortaklarına, çözüm ortaklarına, tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, kurumsal, ticari ve veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde kurumumuzun birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması dahil olmak üzere, Kurumumuzun tabi olduğu mevzuat uyarınca ilgili verileri talep ve elde etme izni verilmiş olan kişi ve kurumlarla, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Kurumumuz ile ilişkinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Kurumumuz birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3.) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Ayrıca, Kurumumuz hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, Kurumumuzu veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Kurumumuzun düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz madde 3 kapsamında bildirilen amaçlarla işlenebilecektir.
Yine kurumumuz internet sitesini kullandığınız takdirde; kurumumuzun topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir kanaat oluşturmak amacıyla depolar. Kurumumuza ait internet sitesi size özel tanıtım yapılabilmesi, promosyon ve pazarlama faaliyetlerinin düzenlenmesi, web sitesinin içeriğinin iyileştirilmesi ve/veya tercihlerinizin belirlenmesi amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.
Yine kurumumuz internet sitesi üzerinden ve/veya mobil olarak kredi kartı ile alışveriş yapan müşterilerimiz ………………… ödeme sistemini kullanmak suretiyle; kişisel verilerini bu hizmetin satın alındığı ……………….. şirketi ile de paylaşmaya ve …………… tarafından işlenmesine rıza göstermiş sayılırlar. Bu bakımından, kredi kartı ile alışveriş yapmadan önce ……………….. sayfasının okunup, incelenmesi de ayrıca gerekmektedir.
Kurumumuz internet sitesi kurumumuz dışında 3. Kişi ve kurumlara ait internet sitelerine bağlantı sağlayabilmektedir. Bu bağlantılar bilgi edinilmesi ve/veya bir hizmetin sunulabilmesi için kolaylık sağlanabilmesi amacı ile kullanılmakla birlikte, kurumumuz internet sitesi dışında sair internet siteleri, şirketler ve kişi kurumların bağlantılarına yönlenmeniz halinde bu sitelerin gizlilik kurallarını ve çerez politikalarını ayrıca incelemeniz gerekmektedir.
Bu gibi durumlarda; kurumumuzun, kendisine ait internet sitesi dışında sitelerin sizin kişisel verilerinizi edinip, işlemesinden dolayı herhangi bir sorumluğu bulunmamaktadır. İlgili kişi ve kurumların gizlilik ve kişisel verileri bakımından mevcut iş ve işlemleri hakkında bilgilendirme alınabilmesi için öncelikle ilgili sitelerde yer alan bilgilendirmelerin incelenmesi ve var ise sorularınızın ilgili site yönetimine iletilmesi gerekmektedir.

5) Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?
Kurumumuz, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dahil tüm süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.
6) Kişisel Veri Sahibi olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız;
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kurumumuza iletmeniz durumunda Kurumumuz talebin niteliğine göre talebiniz mümkün olan en kısa sürede sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, ………………………… adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Bu taleplerinizin yerine getirilmesini teminen, kurumumuz tarafından masraf yapılmasının gerekmesi halinde, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı md. 13’de belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Kurumumuza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Kurumumuza KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; ..................... A.Ş. ….………………… adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya talebinizi………[email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Yukarıda yer verilen bilgiler bakımından daha detaylı bilgi almayı istemeniz halinde detaylı bilgilendirme için bizlere …………. Numaralı telefondan, …………….. e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.


Powered by WHMCompleteSolution

Sizlere Destek Olmak için Buradayız

Sistemimiz üzerinden bize ulaşın, sizlere destek olmaktan mutluluk duyarız.